

   

   7 

                                

                                 

                           ☆   

 

                    хөшсөн       

                                             

                                                            

                      

                     

                          

                                       

            

           

 

             

                
                              
                               
                                                      123  13  

 

                                                   

                                                                          

                                                                                                                                                                  

                     

                     

                 

                               

                                                                   

                                                             

                    

                                       

                                   

                                    

                                                            

                                 

                                                

                        

                                

                                                    

                                       

                               

                 

                                           

                 

             

               

                  

                  

                             

                  

           

                           

       

                                          

                        

                   

                                   

                                   

                 14  144                                             14  144                          

                            

                                                      

                                                                 

                          

                                                           

                                     

                      

                                

                                                      

                                                 

                                       

                                    

                           

                          

                        

                                         

                                                         

                       

                                                                              

                

 

  2016-03-30   

                 