

  

            

        KCNA   1   6  

     6           

                                주체                                                                  

                주체       105    2016    1   6  10       주체               

                                                

                              

                    

                                                  

                                                         

                                

                                                              

                                                            

                                                       

                                                             

                      

                 

                   

                                       

                                          

                                                        

                                       

               주체                            

                     주체            

 

 

          

 

 

       

 

 

 

  2016-01-06   

                 